Skip to content

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

BAZA WIEDZY

Wymianie podlegają piece węglowe  będące głównym źródłem  ciepła, nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wyłącznie w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych, które spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok). Nie dotyczy budynków historycznych.

W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Szczegółowy opis przedmiotowego warunku zawarto w Kryteriach wyboru Grantobiorców, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Aktualny link do rejestru zabytków /wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków we Wrocławiu:  https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie grantu znajduje się informacja dot. gminnej ewidencji zabytków.

Z naboru wyłączony jest zasób komunalny jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wymienione w ogłoszeniu o naborze np. TBS lub spółdzielnie.

Jeżeli wymieniasz lub  już wymieniłeś piec,  aby móc ubiegać się o dofinansowanie musisz posiadać  pełny audyt energetyczny wydany lub zaktualizowany nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku, który określi jakie źródło ciepła było wymieniane i czy spełnia warunki konkursu (sporządzony przed wymianą źródła ciepła). Dodatkowo będziesz musiał wykonać audyt uproszczony, który określi o ile zmniejszyłeś emisję zanieczyszczeń do powietrza. Posiadając te dokumenty będziesz mógł złożyć wniosek o dofinansowanie.

Tak. Jednak twoje koszty musisz pomniejszyć o procent powierzchni, jaką przeznaczyłeś na prowadzenie działalności. Np. Twój dom ma 200m2, a na działalność przeznaczyłeś 50m2, tj. 25%. Za piec i instalację zapłaciłeś 20 000, więc twój koszt kwalifikowalny wyniesie 15 000 zł. Dopiero od tej kwoty liczysz 70% dofinansowania, które w tym przypadku wyniesie 10 500zł.

Formularz wniosku w formacie exel pomoże Ci w prawidłowym  wyliczeniu poprzez odpowiednie formuły.

W ramach konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis. W związku z powyższym  zakres inwestycji objęty pomocą publiczną musi zostać wyłączony z projektu lub z kwalifikowalności.

Pomoc publiczna wystąpi w przypadku wymiany źródeł ciepła w pomieszczeniach wykorzystywanych na działalność gospodarczą (w tym rolniczą), wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, u podmiotów będących przedsiębiorcami oraz w przypadku montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Montaż mikroinstalacji OZE w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w domu jednorodzinnym/ budynku wielorodzinnym, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, nie stanowi pomocy publicznej, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

– Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej,

– wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne,

– rozmiar (zdolność wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta i wynika to z przeprowadzonej oceny zapotrzebowania na energię na podstawie zużycia
z lat ubiegłych – z uwzględnieniem sytuacji, gdy potrzeby te ulegną zwiększeniu ze względu na planowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby grzewcze.

W przypadku działalności zarejestrowanej w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, ale wykonywanej poza (w innym lokalu albo u klienta), należy wziąć pod uwagę, czy w ww. domu, mieszkaniu prowadzone są np. czynności administracyjne związane z prowadzoną działalnością, gromadzona jest dokumentacja podatkowa, umowy z kontrahentami i inne dokumenty. W takiej sytuacji można posiłkować się metodologią związaną z kwestiami podatkowymi, np. podatkiem od nieruchomości. Gdy od części nieruchomości podatnik płaci wyższą stawkę podatku dla działalności gospodarczej, należy tę część nieruchomości wyłączyć z kwalifikowalności lub z projektu.

Rozpoczęcie inwestycji – poprzez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się w szczególności prac przygotowawczych takich jak opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwoleń.

Zakończenie inwestycji – poprzez zakończenie inwestycji należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu odbioru w ramach inwestycji lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach inwestycji (kwalifikowanego lub niekwalifikowanego), w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

Definicja budynku wielorodzinnego: budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.

Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego: budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne można uzyskać pod warunkiem zamontowania instalacji zasilanej z Odnawialnych źródeł energii, np. instalację fotowoltaiczną.

Nie, w programie nie mogą brać udziału lokale komunalne, socjalne, budownictwo TBS, Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Nie, warunkiem udziału w programie jest posiadanie ogrzewania węglowego, które nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

Nie, warunkiem udziału w programie jest posiadanie ogrzewania węglowego, które nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

Nie, kolejność składania wniosków nie ma wpływu na uzyskanie dofinansowania.

Wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenie na budowę jest wymagane, jeśli konieczna jest ingerencja w istniejącą instalację gazową.

Nie, projekt obejmuje tylko dofinansowanie do wymiany ogrzewania.

Nie, w projekcie mogą wziąć udział tylko lokale mieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe bądź domy jednorodzinne.

Nie, wynajmowanie mieszkania jest prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak, jednak powierzchnia, która jest poświęcona na prowadzenie działalności gospodarczej musi być wyłączona z programu (jest w całości kosztem niekwalifikowanym).

Wykonanie wstępnej weryfikacji obejmuje stwierdzenie przez audytora czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM 10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie, prawidłowości wyliczenia mocy fotowoltaiki do celów grzewczych.

Grantobiorcy składając wniosek o płatność zobowiązani będą złożyć oświadczenie, że przeprowadzili rozeznanie rynku, w którym potwierdzą, że wydatki kwalifikowane zostały przez nich poniesione w sposób oszczędny. tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W tym celu powinni dokonać bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzić badanie rynku poprzez analizę stron internetopwych lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz udokumentować przeprowadzoną ww. procedurę poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uregulowany stan prawny nieruchomości. W tym przypadku nie ma to miejsca, więc ww. nieruchomość jest wyłączona ze wsparcia.

Realizacja inwestycji musi być poprzedzona audytem uproszczonym. W przypadku inwestycji rozpoczętych przed uzyskaniem audytu uproszczonego, należy posiadać dodatkowo audyt energetyczny sporządzony przed datą rozpoczęcia inwestycji. W omawianym przypadku jeśli inwestycja zaczęła się po wydaniu uproszczonego audytu sporządzonego przez audytora z listy, nie ma konieczności posiadania audytu energetycznego.

W ramach konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis, stąd koszty dot. fotowoltaiki należy wyłączyć w całości z kosztów kwalifikowlnych, jeśli będzie ona wykorzystywana również do prowadzenia działalności gospodarczej (to też wynajem lokalu innym osobom fizycznym/ prowadzenie agroturystyki/ wykorzystywanie do działalności rolniczej). W przypadku fotowoltaiki nie można zastosować współczynnika powierzchni. Rozwiązaniem alternatywnym dla lokalu użytkowego jest rozdzielenie systemów elektrycznych – odrębny dla mieszkania/ odrębny dla lokalu użytkowego. Wtedy można byłoby ubiegać się o wsparcie dla fotowoltaiki (pod warunkiem, ze w samym mieszkaniu nie jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza/ agroturystyka).

Jeżeli ww. pokoje stanowią część mieszkalną budynku jednorodzinnego (nie zostały wyodrębnione w domu jednorodzinnym jako lokal użytkowy), to nie ma przeciwskazań, aby taki budynek wystartował w naborze. Trzeba jednak pamiętać, że agroturystyka rozumiana jest w prawie unijnym jako prowadzenie działalności, stąd należy pomniejszyć wydatki kwalifikowalne z użyciem współczynnika powierzchni.

Jeśli likwidujemy np. 3 piece kaflowe, to wskaźnik produktu wyniesie 3 sztuki (pomimo że w audycie uproszczonym będą one łącznie wykazane jako jedno główne wysokoemisyjne źródło ciepła).

We wniosku o grant do wypełniania są trzy wskaźniki rezultatu (z dokładnością do 6 miejsc po przecinku), które należy uzupełnić zgodnie z posiadanym przez Państwa audytem uproszczonym.

  1. Wskaźnik: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość tego wskaźnika przepisujemy z Uproszczonego audytu energetycznego: Redukcja CO2 po wymianie źródła ciepła.
  2. Wskaźnik: Roczny spadek emisji PM10 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM10 przed wymianą pieca – Emisja PM10 po wymianie źródła ciepła = Roczny spadek emisji PM10 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).
  3. Wskaźnik Roczny spadek emisji PM2,5 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM2,5 przed wymianą pieca – Emisja PM2,5 po wymianie pieca = Roczny spadek emisji PM2,5 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).