Skip to content
image_pdfimage_print

GMINA RADKÓW

PODSUMOWANIE NABORU

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Radków dofinansowanie otrzymało łącznie 39 grantów na łączną kwotę 485 718,23 zł:

– 18 grantów – w ramach limitu alokacji na domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) o łącznej wartości   290 617,78 zł

– 21 grantów – w ramach limitu alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) o łącznej wartości  195 100,45 zł

Wyniki konkursu

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Radków dofinansowanie otrzymują łącznie 34 granty. W tym:

– 13 grantów – w ramach limitu alokacji na domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) o łącznej wartości 217 339,26 zł

– 21 grantów – w ramach limitu alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) o łącznej wartości 195 100,45 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Liczba wniosków odrzuconych: 2

LISTA RANKINGOWA DOTYCZĄCA DOMÓW JEDNORODZINNYCH:

Lista rankingowa (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 18.08.2021 r. (otwórz)

LISTA RANKINGOWA DOTYCZĄCA DOMÓW WIELORODZINNYCH:

Lista rankingowa (otwórz)

ALOKACJA W DNIU ZATWIERDZENIA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU

Z uwagi na przyznanie dofinansowania wszystkim wnioskom które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i dot. alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych), kwota w wysokości 60 480,69 zł została przesunięta na alokację dot. domów jednorodzinnych (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych).

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Radków wynosi: 425 968,56 zł

w tym limit alokacji na:

– domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych 230 868,11 zł

– domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) 195 100,45 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba zarejestrowanych wniosków:  45 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  595 932,40  zł

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Radków wynosi: 425 968,56 zł

w tym limit alokacji na:

– domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych 170 387,42 zł

– domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) 255 581,14 zł

ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA KŁODZKO

Lider projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren GMINY RADKÓW

 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

 od godz. 8.00 dnia 14.07.2020 r. do godz. 15.00 dnia 14.10.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Radków (otwórz)

Kryteria wyboru Grantobiorców – Załącznik nr 1 do ogłoszenia (otwórz)

Wskaźniki realizacji – Załącznik nr 2 do ogłoszenia (otwórz)

JAK WYPEŁNIĆ WSKAŹNIKI REZULTATU WE WNIOSKU O GRANT?

We wniosku o grant do wypełniania są trzy wskaźniki rezultatu (z dokładnością do 6 miejsc po przecinku), które należy uzupełnić zgodnie z posiadanym przez Państwa audytem uproszczonym.

Wskaźnik: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość tego wskaźnika przepisujemy z Uproszczonego audytu energetycznego: Redukcja CO2 po wymianie źródła ciepła.

Wskaźnik: Roczny spadek emisji PM10 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM10 przed wymianą pieca – Emisja PM10 po wymianie źródła ciepła = Roczny spadek emisji PM10 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).

Wskaźnik Roczny spadek emisji PM2,5 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM2,5 przed wymianą pieca – Emisja PM2,5 po wymianie pieca = Roczny spadek emisji PM2,5 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).

spotkanie informacyjne

Informujemy, że w dniu  16 lipca 2020r., o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16, odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z terenu gminy Radków (jego elementem będzie otwarta prelekcja podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu).

Uwaga: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19, liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, stąd decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres: a.kowalczyk@radkowklodzki.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. 570 032 104).

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA

punkt kontaktowy dla mieszkańców gminy radków

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Radkowie, Rynek 6 w okresie od 14.07.2020r. do 14.10.2020r. (od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny dziennie), tel. 74 87 12 270, 570 032 104. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.

SCHEMAT WYBORU FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU

Umowa z grantobiorcą

Do pobrania:

Umowa o powierzenie grantu – aktualizacja (otwórz)

Umowa o powierzenie grantu (otwórz)

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu (otwórz)

Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

Deklaracja wekslowa – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

Weksel własny in blanco – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI DOT. WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

WAŻNE! Wnioski o płatność wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane przez Grantobiorcę lub Pełnomocnika należy składać w wersji papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Lidera projektu: Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, bądź w siedzibie gminy, na terenie której inwestycja została zrealizowana.

Do pobrania:

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU (otwórz)

Załącznik nr 1 – Wzór pełnomocnictwa (otwórz)

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dot. rozeznania rynku (otwórz)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dot. ulgi termomodernizacyjnej (otwórz)

Poradnik Grantobiorcy – wniosek o wypłatę grantu (otwórz)

Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące okresu trwałości (otwórz)

Dokumentacja archiwalna:

Instrukcja (otwórz)

Oświadczenie o rozeznaniu rynku (otwórz)

Wniosek o wypłatę grantu (otwórz)