Skip to content
image_pdfimage_print

Jak rozliczyć dotację?

Dla osób, których wnioski zostaną wybrane do dofinansowania, przygotowana zostanie umowa, której zabezpieczeniem będzie weksel in blanco opatrzony klauzulą „na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową. Grantobiorca przy podpisywaniu umowy otrzyma tabliczkę informacyjna, którą zobowiązany jest przywieść w widocznym miejscy realizacji zadania.

Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu zadania należy zgłosić zakończenie inwestycji w punkcie kontaktowym w swojej gminie w celu ustalenia terminu kontroli. Kontrola powinna być przeprowadzona w ciągu 15 dni od zgłoszenia gotowości do kontroli przez Grantobiorcę.

W trakcie kontroli zostanie zweryfikowane:

  1. Czy dokonana została likwidacja dotychczasowego głównego wysokoemisyjnego źródła ciepła (wskazanego w uproszczonym audycie energetycznym).
  2. Czy dokonany został montaż nowego głównego źródła ciepła (zgodnie z uproszczonym audytem energetycznym oraz wnioskiem o udzielenie grantu) i czy jest używany jako podstawowe źródło ciepła w mieszkaniu/budynku;
  3. W przypadku instalacji kotłów na biomasę – czy nowe źródło ciepła – kocioł wyposażone jest w automatyczny podajnik paliwa i nie posiada np. rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Czy nie dokonano nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw niedopuszczonych w naborze;
  4. Czy właściwie oznakowano miejsce realizacji wniosku o udzielnie grantu poprzez zamontowanie tabliczki;
  5. Czy zrealizowano usprawnia na rzecz osób niepełnosprawnych, związane z realizacją koncepcji uniwersalnego projektowania, przewidziane we wniosku o grant (jeśli dotyczy).

Po pozytywnej ocenie kontroli  Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego wniosku o wypłatę grantu wraz załączonymi dokumentami określonymi w formularzu wniosku o wypłatę grantu.

Grantobiorcy zobowiązani są do odpowiedniego udokumentowania poniesionych kwalifikowalnych wydatków (m.in.: umowy z wykonawcami/zlecenia (jeśli dotyczy), faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, protokoły odbioru, dowody zapłaty).

Okres kwalifikowalności wydatków Grantobiorcy rozpoczyna się najwcześniej 01.01.2016 r. oraz jednocześnie dla poszczególnych modernizacji źródeł ciepła nie wcześniej niż po sporządzeniu dedykowanym im odpowiednio audytów energetycznych/uproszczonych audytów energetycznych (tzn., że rozpoczęcie wymiany źródła ciepła każdorazowo musi być poprzedzone sporządzeniem stosownego audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego). Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków to 30.11.2021 r.

Ponadto Grantobiorcy zobowiązani są do wykazania, iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez nich poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym celu powinni dokonać bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzić badanie rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz udokumentować przeprowadzoną ww. procedurę poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych

UWAGA:

Za niekwalifikowalne należy uznać wydatki związane ze sporządzeniem uproszczonego, -ych audytu, -ów energetycznego, -ych.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia dotacji oraz wzory formularzy znajdują się w zakładce NABÓR.