Skip to content
image_pdfimage_print

Grantobiorcami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

a) osoby fizyczne będące:

– właścicielami mieszkania,-ań w domu jednorodzinnym, -ych

– właścicielami mieszkania, ań w domu wielorodzinnym,-ych,

b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny gminy uczestniczących w realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Wszyscy ww. Grantobiorcy muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/ których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Grantobiorcą nie może być:

  • Grantodawca (oraz jego jednostki organizacyjne i podległe)

  • podmiot powiązany z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  • podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, na podstawie:

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja konkursowa znajdująca się  w ogłoszeniu o naborze, odpowiednim dla danej gminy (zakładka: NABÓR).