Skip to content
image_pdfimage_print

Jakie warunki należy spełnić?

1. Konieczny jest audyt uproszczony

Pomoże Ci w tym jeden z audytorów wybranych w konkursie  przez Lidera projektu. Audyt określi o ile zmniejszą się zanieczyszczenia powietrza emitowane przez twoje gospodarstwo domowe. Audyt uproszczony wykonujesz na własny koszt. W oparciu o dane z audytu wypełniasz wniosek o dofinansowanie. Dokumenty muszą być ze sobą zgodne. Uproszczone audyty energetyczne mogą zostać sporządzone jedynie przez podmioty wyłonione przez Grantodawcę i wskazane na liście opublikowanej w zakładce audytorzy.

Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek o udzielenie grantu, zobowiązani są do zgłoszenia potrzeby sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego dla swoich nieruchomości, w terminie do dnia 21 września 2020 r. do  godz. 15:00  w formie elektroniczniej na adres e-mail wybranego audytora.

UWAGA:  Jeżeli  właśnie wymieniasz lub  już wymieniłeś piec, musisz posiadać pełny audyt energetyczny wydany  lub zaktualizowany nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku, który określi jakie źródło ciepła było wymieniane i czy spełnia warunki konkursu (sporządzony przed wymianą źródła ciepła). Dodatkowo będziesz musiał/-a wykonać audyt uproszczony, który określi o ile zmniejszyłeś/- aś  emisję zanieczyszczeń do powietrza.

2. Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wyłącznie w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych, które spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok).

W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element).

3. Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa).

4. Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5.

5. Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła służących wyłącznie na potrzeby ogrzania pomieszczenia, -eń pełniącego, -ych funkcje mieszkalne w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności.

6. W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem wymianie podlegać musi dotychczasowe główne wysokoemisyjne źródło ciepła. Na Grantobiorcy ciąży obowiązek jego likwidacji, co musi zostać udokumentowane w oparciu o dokumenty takie jak np. protokół zezłomowania lub wizję lokalną przeprowadzoną przez Grantodawcę, potwierdzającą na piśmie wykonanie ww. obowiązku.

7. W każdym budynku / mieszkaniu objętym wsparciem musi istnieć lub należy przewidzieć instalację systemu zarządzania energią.

8. Każda inwestycja musi być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

9. Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie inwestycji. Z podwójnym finansowaniem inwestycji mamy do czynienia w przypadku, w którym w wyniku otrzymania przez Grantobiorcę wsparcia, na określone we wniosku o udzielnie grantu wydatki kwalifikowalne, dojdzie do podwójnego ich dofinansowania (np. na wydatek w wysokości 10 000,00 PLN Grantobiorca otrzymuje wsparcie z dwóch źródeł w wysokości odpowiednio 6 000,00 PLN oraz 7 000,00 PLN – suma wsparcia z obu źródeł przekracza wartość wydatku). W związku z powyższym Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji, zarówno na etapie składania wniosku o udzielenie grantu, jak również na etapie przed podpisaniem umowy o przyznanie grantu (w przypadku otrzymania wsparcia).

Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja konkursowa znajdująca się  w ogłoszeniu o naborze, odpowiednim dla danej gminy (zakładka: NABÓR).

n